คลังเก็บป้ายกำกับ: แผนที่ภาษี

หนังสือกรมที่ดิน เรื่องการขอคัดลอกข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน ฉบับล่าสุด

มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๖๐๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร (ดาวน์โหลด)

0515.5.24606

ระบบสืบค้นแผนที่ระวางที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000

ในการขอคัดลอกระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดินนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการคัดลอก ถ้าหน่วยงานสามารถแจ้งรายชื่อระวางที่ดินที่ต้องการคัดลอกได้ จะเป็นประโยฃน์มาก ซึ่งในที่นี้เราจะขอแนะนำเว็ปเพจสำหรับสืบค้นรายชื่อระวางได้ เพียงแค่เลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ต้องการเท่านั้น

http://www.ajarnveerapong.com/rawang_gis/rawanggis.php
01

โดยที่เราสามารถบันทึกรายชื่อตารางที่ได้จากการสืบค้นได้เพียงกดปุ่ม “ส่งออกข้อมูลแบบตาราง(.xls)”
ปล.ในการสืบค้นข้อมูลนั้นรายฃื่อระวางที่ได้อาจจะมีบ้างระวางที่อยู่นอกเขตปกครองของหน่วยงาน เราก็เพียงลบชื่อระวางที่ไม่ต้องการออกจากตาราง ก็อาจจะมีคำถามว่าจะตรวจสอบชื่อระวางได้อย่างไร ก็เพียงแค่คลิกระวางที่ไม่ต้องการบนแผนที่เท่านั้น ระบบจะเสนอแค่ระวางให้ดังภาพข้างล่าง

02

ขั้นตอนหาชื่อระวางที่ดิน 1:4,000(2)

ขั้นตอนการหาชื่อระวางที่ดิน 1:4,000 เพื่อนำไปใช้คัดลอกระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดิน

ในหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงขั้นตอนการหาชื่อระวางที่ดิน 1:4,000 จากกแผนที่เขตปกครองที่มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์(จากผังเมืองฯ จังหวัด) ไปแล้วในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาชื่อระวางโดยใช้แผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กำหนดขอบเขตปกครองของหน่วยงานบนแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 ดังในรูปครับ ในที่นี้ขอบเขตการปกครองอยู่บนระวางที่ 5939II
 • จากนั้นตีเส้นกริดเพื่อกำหนดขอบเขตของระวางที่ดินมาตรส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพื้นที่ขอบเขตการปกครอง โดยจะตีเส้นเฉพาะค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่เป็นเลขคู่ครับดังตัวอย่างในรูปครับ
 • จากนั้นอ่านชื่อระวางโดยการอ่านที่มุมซ้ายล่างของช่องกริดที่สร้างขึ้นครับดังในรูป ส่วน 5939 II คือชื่อระวาง 1:50,000 ครับ
ขอบคุณข้อมูลภาพตัวอย่างจาก กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบราชธานี อย่างสูงครับ

ขั้นตอนหาชื่อระวางที่ดิน 1:4,000

ขั้นตอนการหาชื่อระวางที่ดิน 1:4,000 เพื่อนำไปใช้คัดลอกระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดิน

เราสามารถค้นหารายชื่อระวางได้จากแผนที่เขตปกครองที่มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์(จากผังเมืองฯ จังหวัด) หรือแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 แต่ในตอนนี้จะอธิบายถึงวิธีค้นหารายชื่อระวางได้จากแผนที่เขตปกครองที่มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • คัดสำเนาแผนที่เขตปกครองที่มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์ดังในรูป
 • ตีเส้นตารางที่ค่าพิกัดที่เป็นเลขคู่ จากนั้นจะได้ตารางกริดของแผนที่ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ออกมาดังในรูป
 • อ่านค่าระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ที่ต้องการ(ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง) ซึ่งมีวิธีการอ่านคือ ดูค่าพิกัดที่มุมซ้ายล่างของช่องกริดที่ต้องการแล้วเขียนค่าที่อ่านได้กำกับภายในช่องโดยให้อ่านค่าพิกัด X แล้วตามด้วยค่าพิกัด Y ดังตัวอย่างในรูป
 • ทำเช่นนี้จนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการ จากนั้นเราจะได้ชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ทั้งหมดโดยที่ค่าที่ได้คือชื่อ 4 ตัวท้ายที่ต่อจากชื่อระวางมาตราส่วน 1:50,000 ของแผนที่ทหารครับ เช่นชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 คือ 5830IV9096 ค่าที่อ่านได้จากสิ่งที่ทำคือ 9096 ส่วน 5830IV คือชื่อระวางมาตราส่วน 1:50,000 ของแผนที่ทหารครับ หากท่านไม่มีระวางแผนที่ทหาร ท่านสามารถหาชื่อระวางได้จากสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน(โฉนด)ที่มีอยู่ครับ ตรงมุมซ้ายบนที่เขียนว่าระวาง…ครับ

แค่นี้ก็ได้รายชื่อระวางที่ดิน 1:4,000 แล้วครับ

ขอบคุณข้อมูลตัวอย่างจากเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ครับ

ระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดิน,จัดทำแผนที่แม่บท

ปัจจุบันสำนักงานที่ดินจัดทำระวางทั่วประเทศในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ โดยจัดทำระวางหลักในมาตราส่วน 1:4,000 และให้ชื่อระวางดังรูปที่ 1.

ที่มาของชื่อระวางที่ดิน เช่น 5440IV4046 คือ 5440IV มาจากชื่อระวางมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ส่วน 40 มาจากพิกัดตามแนวแกน X และ 46 มาจากพิกัดตามแนวแกน Y โดยจะใช้เฉพาะพิกัดเลขคู่เท่านั้น

รูปที่ 1 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000

 

และในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ถ้ามีแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถวาดแผนที่ในระวางมาตราส่วน 1:4,000 ได้ สำนักงานที่ดินก็จะสร้างระวางใหม่ ในมาตราส่วน 1:2,000 1:1,000 หรือ 1:500 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ

รูปที่ 2 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:2,000

รูปที่ 3 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:1,000

รูปที่ 4 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:500

 

ตัวอย่างระวางที่ดิน

 

จัดทำข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่

ข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ของภาษีของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะภาษีส่วนใหญ่เป็นภาษีบำรุงท้องที่ ดังนั้นถ้าสามารถจัดเก็บรวบรวมข้ัอมูลภาษีบำรุงท้องที่ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน ก็เท่ากับว่าทะเบียนทรัพย์สินเกือบทั้งหมดสามารถจัดการได้

หัวใจสำคัญในการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินคือ พรบ.ภาษี และระเบียบปฏิบิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะจัดทำข้อมูลได้นั้น ผู้จัดทำต้องทราบก่อนว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องการ

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่นรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้สามารถติดตามกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์
 • ข้อมูลรายละเอียดที่มีผลต่อการประเมินภาษี เช่น ขนาดพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ เป็นต้น

เราพบว่าข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่ส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ในเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ยกเว้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเราสามารถสอบถามได้จากเจ้าของที่ดิน และให้ดำเนินการจัดเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ(ต้องการเลขที่ประจำตัวประชาชน) เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามได้กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ขั้นตอนจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขั้นตอนจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 1. ให้เริ่มต้นจากการทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเป็นอันดับแรก โดยจากการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่มีอยู่(เฉพาะข้อมูลที่เก็บภาษีอยู่ในปัจจุบัน)ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่นการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้สมบูรณ์ เช่น สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีของภาษีบำรุงท้องที่ และรายละเอียดประเภทโรงเรือน การใช้ประโยชน์โรงเรือน และขนาดพื้นที่ ในกรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น
 2. จัดหาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น L-Tax, …

ในขั้นตอนการจัดทำข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่เริ่มต้นจากขบวนการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของแปลงที่ดิน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด โดยเก็บในระหว่างที่มีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ซึ่งเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นทุก 4 ปีซึ่งจะครบกำหนดต้องยื่นในปี 2553 นี้ โดยในการยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ที่ถูกต้องนั้นจะต้องยื่นสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของด้วย เพื่อตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ และจะต้องยื่นทุกคนที่เป็นเจ้าของแปลงที่ดินในพื้นที่ไม่ว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่

ปัญหาการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

ในกรณีที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินก่อนแผนที่ภาษี เราจะไม่ทราบรหัสทรัพย์สิน(เขต/เขตย่อย/ลำดับแปลง)ของแต่ละทรัพย์สินที่จะใช้ในการบันทึกข้อมูล แนวทางการแก้ไขคือให้จำลองรหัสขึ้นมาโดยข้ามรหัสที่จะมีการใช้งานในอนาคต เช่นถ้าเราสามารถแบ่งเขตได้เป็น 01-09 ก็ให้ข้ามรหัสดังกล่าวโดยการใช้ 11-19 แทน เป็นต้น เพื่อในอนาคตพอเราสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จ เราก็เพียงแต่แก้ไขรหัสทรัพย์สินเท่านั้น