คลังเก็บป้ายกำกับ: ภาษี

เกณฑ์รายได้ค้างรับ(กค.1)

การจัดทำเกณฑ์รายได้ค้างรับ(กค.1) คือรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งสามภาษี โดยจัดเรียงตามรหัสชื่อ และจัดเก็บแยกตามอักษร ซึ่งจะดำเนินการจัดทำช่วงต้นปีภาษี(งบประมาณ)หรือเดือนตุลาคม

รายละเอียดผู้ชำระภาษีแบบกค.1
รายละเอียดผู้ชำระภาษี หมายถึง การเก็บรายละเอียดผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีประจำปีโดยให้คัดลอกข้อมูล จากทะเบียนลูกหนี้ หรือจาก ผ.ท.5 กรณีที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยถือยอดจำนวนเงินภาษีที่เคย ประเมินประจำครั้งล่าสุดเพียงปีเดียว(เฉพาะยอดภาษีโดยไม่รวมเงินเพิ่ม) โดยให้เรียงตามหมวดตัวอักษร 1 ชุดจำนวน 3 ฉบับ(เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ฉบับ หัวหน้างานฝ่ายผลประโยชน์ 1 ฉบับ และหัวหน้างานคลัง 1 ฉบับ) การลงรายการต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้

  • “ประจำปี” ให้ใส่ปีที่รับชำระภาษี
  • “อักษร” ให้ใส่อักษรที่รับผิดชอบ
  • “ที่” ให้ใส่ลำดับที่
  • “ชื่อ-สกุล” ให้ใส่ชื่อ-สกุลของผู้ต้องชำระภาษี
  • “+เพิ่ม” ให้ใส่จำนวนเงินภาษีที่เพิ่มจากที่ได้ประเมินไว้แล้วและให้หมายเหตุว่า เพิ่มเนื่องจากประเมินเพิ่มหรือชำระภาษีเกินเวลากำหนด
  • “-ลด” ให้ใส่จำนวนเงินภาษีที่ลดจากที่ได้ประเมินไว้และให้หมายเหตุว่าลดเนื่องจาก เหตุใด

 

แบบฟอร์มทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5)

ผ.ท.5 สร้างจากผ.ท.4 ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีและได้ดำเนินการชำระภาษีแล้วตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี โดยจะทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ชำระภาษีได้มาดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี