คลังเก็บป้ายกำกับ: ชำระภาษี

เงินเพิ่ม,ภาษีป้าย

ความตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

(1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งใหทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้ยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

(3) ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มเติม (1) และ (2) มาคำนวณ เป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ด้วย

แบบฟอร์มทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5)

ผ.ท.5 สร้างจากผ.ท.4 ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีและได้ดำเนินการชำระภาษีแล้วตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี โดยจะทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ชำระภาษีได้มาดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี