คลังเก็บผู้เขียน: techforlocal

เกี่ยวกับ techforlocal

System Engineer System Analysis Programmer

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและดิน

ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและดิน

 1. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี
 2. การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2)
 3. การรับและการตรวจแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2)
 4. แนวทางการคำนวณค่ารายปี และการประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 5. การแจ้งประเมินภาษี( ภ.ร.ด.8 )
 6. การร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ หรือการร้องขอให้ยกเว้น ขอลดค่าภาษี
 7. การพิจารณาตามการร้องขอในข้อ 6.
 8. การดำเนินคดีอาญา และอายุความ
 9. การประเมินค่ารายปี กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่ยื่นแบบภ.ร.ด.2
 10. การเก็บภาษีและบังคับคดีตามกฎหมาย
 11. การบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไปนะครับ…..

Comodo AntiVirus Release Date: December 19, 2012

Comodo Antivirus เป็นโปรแกรมที่ฟรี อยู่ในระดับ Premium มีเครื่องมือสำคัญ ๆ เหมือนโปรแกรม Comodo Antivirus โดยทั่วไป ได้รับการโหวตให้อยู่อันดับ 1 ในขณะนี้ ด้วยการทำงานที่ชาญฉลาด สามารถลบไวรัสได้แม้จะถูกห่อด้วย WinRAR/WinZIP หรือโปรแกรมที่บีบอีดต่าง ๆ หาก Comodo ยืนยันว่าเป็นไวรัส มันจะลบออกให้ท่าเดียวเลย

คุณสมบัติของโปรแกรม:

• Detects, blocks, and destroys viruses
• Immediate feedback on suspicious files
• Protects with On Access scanning
• Schedule your scans
• Daily automatic updates

System Requirements:

• 32 & 64 bit Windows 7 / Vista / XP SP2
• 152 MB RAM
• 400 MB hard disk space

ระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดิน,จัดทำแผนที่แม่บท

ปัจจุบันสำนักงานที่ดินจัดทำระวางทั่วประเทศในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ โดยจัดทำระวางหลักในมาตราส่วน 1:4,000 และให้ชื่อระวางดังรูปที่ 1.

ที่มาของชื่อระวางที่ดิน เช่น 5440IV4046 คือ 5440IV มาจากชื่อระวางมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ส่วน 40 มาจากพิกัดตามแนวแกน X และ 46 มาจากพิกัดตามแนวแกน Y โดยจะใช้เฉพาะพิกัดเลขคู่เท่านั้น

รูปที่ 1 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000

 

และในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ถ้ามีแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถวาดแผนที่ในระวางมาตราส่วน 1:4,000 ได้ สำนักงานที่ดินก็จะสร้างระวางใหม่ ในมาตราส่วน 1:2,000 1:1,000 หรือ 1:500 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ

รูปที่ 2 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:2,000

รูปที่ 3 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:1,000

รูปที่ 4 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:500

 

ตัวอย่างระวางที่ดิน

 

SpaTax AM

SpaTax AM คือโปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นต้น โดยพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง…

คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่

 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลแปลงที่ดิน โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งแปลงที่ดิน ทั้งเขต(Zone)และเขตย่อย(Block) ถนน หมู่บ้าน(ชุมชน) ตำบล และทำเลที่ดิน สามารถบันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองในแปลงที่ดิน(บันทึกทุกคนตามความ เป็นจริง) และสามารถบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการใช้ประโยชน์จริง(ที่ดินหนึ่งแปลง สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง) ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องสามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างอิสระ
 • ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ และเงินเพิ่มอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้โปรแกรมคำนวณภาษีของแปลงที่ดินทั้งหมดใหม่ตามเงื่อนไข ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปีโดยสามารถบันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น กรณีการแบ่งแยกแปลงที่ดิน, กรณีการรวมแปลงที่ดิน,กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง/การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์, กรณีการเปลี่ยนแปลงประเภทหนังสือสำคัญหรือได้หนังสือสำคัญใหม่, กรณีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงโดยกฏหมาย,กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด และจะต้องทำในระบบสำรองข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บภาษีปีถัดไป

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลโรงเรือน โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งโรงเรือน ทั้งเขต(Zone)และเขตย่อย(Block) ถนน หมู่บ้าน(ชุมชน) ตำบล และทำเลโรงเรือน สามารถบันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือน(บันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์ทุกคนตามความเป็นจริง) และสามารถบันทึกประเภท และการใช้ประโยชน์โรงเรือน รวมถึงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ภายในโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ทั่วไป การเช่าใช้ประโยชน์ภายในโรงเรือนทั้งเช่าต่อเดือนและเช่าต่อวัน(สามารถบันทึกรายละเอียดทีละพื้นที่หรือห้อง)
 • ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเงินเพิ่มอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้โปรแกรมคำนวณภาษีของทรัพย์สินทั้งหมดใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
 • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปีโดยสามารถบันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น กรณีการก่อสร้างโรงเรือน(อาคาร)ใหม่(ได้เลขหมายประจำบ้าน), กรณีการดัดแปลงโรงเรือน(อาคาร), กรณีการรื้อถอนโรงเรือน(อาคาร),กรณีการเคลื่อนย้ายโรงเรือน(อาคาร) หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง(ที่อยู่), กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครอง, กรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์โรงเรือน,กรณีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าใช้ประโยชน์โรงเรือนและที่ดิน และจะต้องทำในระบบสำรองข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บภาษีปีถัดไป

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีป้าย

 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลป้าย โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งป้าย ทั้งเขต(Zone)เขตย่อย(Block) ถนน หมู่บ้าน(ชุมชน) ตำบล และที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่ สามารถบันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองป้าย(บันทึกทุกคนตามความเป็นจริง) และสามารถบันทึกประเภท(ป้ายทั่วไป, ป้ายโฆษณาขนาดใหม่ เป็นต้น) ประเภทข้อความ และลักษณะการใช้ประโยชน์ ขนาด และรายละเอียดข้อความในแต่ละด้าน
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีป้าย  โดยสามารถเปลี่ยนแปลง   เงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้โปรแกรมคำนวณภาษีของทรัพย์สินทั้งหมดใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
 • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปีโดยสามารถบันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น กรณีติดตั้งป้ายใหม่(บันทึกที่ข้อมูลป้ายใหม่), กรณีรื้อถอนป้ายหรือป้ายถูกทำลาย, กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดป้าย, กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองและจะต้องทำในระบบสำรองข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บภาษีปีถัดไป

สามารถพิมพ์แบบสำรวจ ผ.ท.1, ผ.ท.2, ผ.ท.3, ผ.ท.4 ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์บัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.6)ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์บัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการเสียภาษี(ผ.ท.17)ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์รายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้าย(ผ.ท.12)ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์แบบรายงานสรุปข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์บัญชีแสดงรายการปรับปรุงข้อมูลระหว่างปี(ผ.ท.13) ได้อัตโนมัติโดยจัดทำจากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินระหว่างปี
สามารถพิมพ์รายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระหว่างปีจำแนกตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่บันทึก
สามารถพิมพ์รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์รายการการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำงวด(แบบ 2)ได้อัตโนมัติ
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสู่ระบบบริหารการจัดเก็บภาษีได้โดยอัตโนมัติ
ระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

จัดทำข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่

ข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ของภาษีของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะภาษีส่วนใหญ่เป็นภาษีบำรุงท้องที่ ดังนั้นถ้าสามารถจัดเก็บรวบรวมข้ัอมูลภาษีบำรุงท้องที่ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน ก็เท่ากับว่าทะเบียนทรัพย์สินเกือบทั้งหมดสามารถจัดการได้

หัวใจสำคัญในการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินคือ พรบ.ภาษี และระเบียบปฏิบิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะจัดทำข้อมูลได้นั้น ผู้จัดทำต้องทราบก่อนว่าอะไรคือข้อมูลที่ต้องการ

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่นรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้สามารถติดตามกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์
 • ข้อมูลรายละเอียดที่มีผลต่อการประเมินภาษี เช่น ขนาดพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ เป็นต้น

เราพบว่าข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่ส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ในเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ยกเว้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเราสามารถสอบถามได้จากเจ้าของที่ดิน และให้ดำเนินการจัดเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ(ต้องการเลขที่ประจำตัวประชาชน) เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามได้กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ขั้นตอนจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขั้นตอนจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 1. ให้เริ่มต้นจากการทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเป็นอันดับแรก โดยจากการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่มีอยู่(เฉพาะข้อมูลที่เก็บภาษีอยู่ในปัจจุบัน)ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่นการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้สมบูรณ์ เช่น สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีของภาษีบำรุงท้องที่ และรายละเอียดประเภทโรงเรือน การใช้ประโยชน์โรงเรือน และขนาดพื้นที่ ในกรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น
 2. จัดหาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น L-Tax, …

ในขั้นตอนการจัดทำข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่เริ่มต้นจากขบวนการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของแปลงที่ดิน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด โดยเก็บในระหว่างที่มีการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ซึ่งเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นทุก 4 ปีซึ่งจะครบกำหนดต้องยื่นในปี 2553 นี้ โดยในการยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ที่ถูกต้องนั้นจะต้องยื่นสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของด้วย เพื่อตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ และจะต้องยื่นทุกคนที่เป็นเจ้าของแปลงที่ดินในพื้นที่ไม่ว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่

ปัญหาการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

ในกรณีที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินก่อนแผนที่ภาษี เราจะไม่ทราบรหัสทรัพย์สิน(เขต/เขตย่อย/ลำดับแปลง)ของแต่ละทรัพย์สินที่จะใช้ในการบันทึกข้อมูล แนวทางการแก้ไขคือให้จำลองรหัสขึ้นมาโดยข้ามรหัสที่จะมีการใช้งานในอนาคต เช่นถ้าเราสามารถแบ่งเขตได้เป็น 01-09 ก็ให้ข้ามรหัสดังกล่าวโดยการใช้ 11-19 แทน เป็นต้น เพื่อในอนาคตพอเราสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จ เราก็เพียงแต่แก้ไขรหัสทรัพย์สินเท่านั้น