การประเมินภาษีบำรุงท้องที่(2)

การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ตามที่กำหนดในหมายเหตุบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่นั้นได้ระบุไว้ 2 กรณีดังนี้

  1. ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ลั 5 บาท สำหรับ “ไม้ล้มลุก” นั้น ได้แก่ พืชที่ปลูกที่มีอายุชั่วคราวชั่วฤดูหนึ่ง เช่น ผักต่างๆ ข้าว มันสำประหลัง และพืชไร่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกที่มีราคาปานกลางของที่ดินไร่ละ 5,700 บาท ตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ต้องเสียภาษีไร่ละ 30 บาท ดังนั้นที่ดินดังกล่าวจะต้องเสียภาษีไร่ละ 15 บาท(กรณีให้ญาติ หรือให้เช่าทำ) แต่ถ้าเจ้าของที่ดินเป็นผู้ทำเอง เก็บภาษีบำรุงท้องที่ไร่ละ 5 บาท สำหรับกรณีที่ที่ดินนั้นใช้ประโยชน์หลายอย่างซึ่งสามารถแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ได้ ให้พิจารณาแบ่งตามส่วน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี
  2. ที่ดินที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดินให้เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า ที่ดินตามข้อนี้แยกออกเป็นสองกรณี คือ ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า และที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน ซึ่งในกรณีหลังนั้น จะต้องพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงประกอบด้วย เช่นมีที่ดิน 5 ไร่ ปลูกไม้ยืนต้นอยู่ 2-3 ต้น ซึ่งตามปกติในท้องถิ่นนั้นปลูกกันไร่ละ 40 ต้น เช่นนี้ ถือว่าที่ดินนั้นไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s