การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษี

ขั้นตอนเริ่มแรกที่สำคัญในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินคือ “การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษี” มีขั้นตอนดังนี้

  1. ให้เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาตรวจสอบว่าได้มีประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษีที่ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งไว้เป็นปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี มีหน้าที่ตามกฏหมายหลายประการ จึงต้องระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้เป็นพนักงานนั้นๆ อย่างถูกต้อง เพื่อมิให้เป็นข้อบกพร่องเมื่อต้องมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย
  2. ให้แต่งตั้งปลัดเทศบาล ปลัดสุขาภิบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา ปลัดกรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการเขต และปลัดเมืองพัทยา/หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้ากองคลังหรือหัวหน้าฝ่ายคลัง หรือหัวหน้าส่วนการคลัง แล้วแต่กรณีเป็นพนักงานเก็บภาษี หากเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษีให้รายงานเหตุผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
  3. กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษีที่ได้แต่งตั้งไว้นั้นไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาในตำแหน่งรองลงมา เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษี ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว

 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้นิยามพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษี ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประเมินภาษี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
“พนักงานเก็บภาษี หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับชำระ รวมทั้งเร่งรัดให้ชำระภาษี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s