ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย

ระยะเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษี(ต้นเดือนตุลาคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม)
การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานี้จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าหลายอย่าง ทั้งที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และเตรียมการเพื่อทำให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเตรียมการก่อนการจัดเก็บภาษีป้ายควรจะเริ่มต้นอย่างช้าไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคมของปีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมก่อนที่จะเริ่มการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
เรื่องที่ควรเตรียมการล่วงหน้าในขั้นตอนนี้อาจมีอยู่หลายเรื่อง ขึ้นอยู่กับแนวคิดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร แต่อย่างน้อยควรจะประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้

 • แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีป้าย (รายละเอียดจะกล่าวถึงต่อไป)
 • ทำการประชาสัมพันธ์
 • สำรวจตรวจสอบทะเบียนผู้เสียภาษี
 • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้าย และซักซ้อมการปฏิบัติ
 • เตรียมสถานที่และเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อม

ระยะปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี
การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี เริ่มต้นจาการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย หรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมาย มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานหน้าที่ ต่อเนื่องไปจนถึงการชำระภาษีป้าย หรือแบบ ภ.ป.1 ในทางปฏิบัติ เจ้าของป้ายส่วนใหญ่มักจะขอชำระภาษีป้ายในวันที่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ประเมินและแจ้งการประเมินค่าภาษีให้ทันที เจ้าหน้าที่ และท้องถิ่นส่วนมากก็สนองความประสงค์ของประชาชนได้ตามต้องการ เพราะว่าส่วนมากเป็นป้ายที่เคยเสียภาษีมาในปีก่อนหน้านั้นแล้ว จึงไม่มีปัญหาในเรื่องประเภทของป้ายและอัตราค่าภาษี เนื่องจากเป็นป้ายเดิม
ส่วนป้ายที่มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครั้งแรก ก็สามารถคำนวณค่าภาษีได้ไม่ช้านัก เว้นแต่จะเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีข้อมูลมาก่อน อาจจะขอเวลาออกไปตรวจสอบขนาดและชนิดของป้ายก่อนจะทำการประเมิน
ในกรณีที่เจ้าของป้ายมีภูมิลำเนาอยู่ต่างท้องที่ ก็อาจจะแจ้งการประเมินและชำระค่าภาษีทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาด้วยตนเอง
ในขั้นตอนนี้ อาจปรากฏว่ามีผู้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในวันสุดท้ายของกำหนด คือ วันที่ 31 มีนาคม การชำระค่าภาษีก็จะเป็นระยะในเดือนเมษายน หรือภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งการประเมิน

 • รับแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้าย (แบบ ภ.ป.1)
 • ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของกรอกแบบพิมพ์
 • การประเมินค่าภาษีป้าย
 • การคำนวณภาษีป้าย ตามบัญชีอัตราภาษีป้าย
 • การแจ้งการประเมิน
 • หลังจากประเมินค่าภาษีแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อให้มาชำระเงิน ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 • การรับชำระเงินค่าภาษีป้าย

ระยะติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ(1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน)
เมื่อหมดเวลารับแบบแสดงรายการป้ายแล้ว (31 มีนาคมเป็นวันสุดท้าย) ก็ถึงเวลาติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ กำหนดไว้ 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน แต่ในทางที่เป็นจริงอาจจะล่วงเลยจากกำหนดนี้ก็ได้ความมุ่งหมายของการติดตามประเมินผลการปฏิบัตินี้คือ การตรวจสอบการชำระภาษีประจำปี

 • ตรวจสอบทะเบียน หรือข้อมูลป้าย หาตัวผู้ที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายในกำหนด
 • การดำเนินคดีต่อผู้ที่ไม่มายื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในกำหนดเวลา
 • ตรวจสอบการชำระภาษีของผู้รับการประเมินประจำปี
 • การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ชำระภาษีเกินกำหนดเวลา

ระยะบังคับจัดเก็บภาษี(ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
การบังคับจัดเก็บภาษี หมายถึงการใช้มาตรการขั้นรุนแรง (ตามกฎหมาย) เข้าบังคับเพื่อให้ได้ค่าภาษีป้ายมาสู่ท้องถิ่น การบังคับจัดเก็บนี้จะใช้กับผู้ที่ไม่ยอมชำระค่าภาษี จะด้วยเหตุที่ไม่มีเงินชำระ หรือเป็นการดื้อแพ่งโดยไม่มีเหตุผลก็ตามที
การบังคับจัดเก็บที่ว่านี้ คือ การยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้มาเป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยึดทรัพย์และขายทอดตลาด ถ้ามีเงินเหลือก็คืนให้กับเจ้าของไป

 • ตรวจสอบทะเบียน ข้อมูล หรือรายชื่อผู้ค้างชำระภาษี
 • ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระภาษี
 • การยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s