ขั้นตอนการจัดทำค่าเช่ามาตรฐานกลาง

  • จัดทำคำสั่งท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
  • ทำบันทึกเพื่อออกหนังสือเชิญประชุมการกำหนดราคาค่าเช่าและราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร

  • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว2393 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 (download)
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว2417 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2550 (download)
  • ขอเชิญประชุมการกำหนดราคาค่าเช่าและราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ปรับปรุง)
  • จัดทำระเบียบวาระการประชุม

  • ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม (download) หรือ (download)
  • จัดทำรายงานการประชุม และรับรองการประชุม

  • ตัวอย่างรายงานการประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (download) หรือ (download)
  • ประกาศราคาค่าเช่าและราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s