ระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดิน,จัดทำแผนที่แม่บท

ปัจจุบันสำนักงานที่ดินจัดทำระวางทั่วประเทศในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ โดยจัดทำระวางหลักในมาตราส่วน 1:4,000 และให้ชื่อระวางดังรูปที่ 1.

ที่มาของชื่อระวางที่ดิน เช่น 5440IV4046 คือ 5440IV มาจากชื่อระวางมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ส่วน 40 มาจากพิกัดตามแนวแกน X และ 46 มาจากพิกัดตามแนวแกน Y โดยจะใช้เฉพาะพิกัดเลขคู่เท่านั้น

รูปที่ 1 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000

 

และในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ถ้ามีแปลงที่ดินที่มีขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถวาดแผนที่ในระวางมาตราส่วน 1:4,000 ได้ สำนักงานที่ดินก็จะสร้างระวางใหม่ ในมาตราส่วน 1:2,000 1:1,000 หรือ 1:500 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ

รูปที่ 2 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:2,000

รูปที่ 3 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:1,000

รูปที่ 4 ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:500

 

ตัวอย่างระวางที่ดิน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s