SpaTax AM

SpaTax AM คือโปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นต้น โดยพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง…

คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีบำรุงท้องที่

  • บันทึกรายละเอียดข้อมูลแปลงที่ดิน โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งแปลงที่ดิน ทั้งเขต(Zone)และเขตย่อย(Block) ถนน หมู่บ้าน(ชุมชน) ตำบล และทำเลที่ดิน สามารถบันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองในแปลงที่ดิน(บันทึกทุกคนตามความ เป็นจริง) และสามารถบันทึกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการใช้ประโยชน์จริง(ที่ดินหนึ่งแปลง สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง) ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องสามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างอิสระ
  • ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ และเงินเพิ่มอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้โปรแกรมคำนวณภาษีของแปลงที่ดินทั้งหมดใหม่ตามเงื่อนไข ที่เปลี่ยนแปลงไป
  • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปีโดยสามารถบันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น กรณีการแบ่งแยกแปลงที่ดิน, กรณีการรวมแปลงที่ดิน,กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง/การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์, กรณีการเปลี่ยนแปลงประเภทหนังสือสำคัญหรือได้หนังสือสำคัญใหม่, กรณีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงโดยกฏหมาย,กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด และจะต้องทำในระบบสำรองข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บภาษีปีถัดไป

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • บันทึกรายละเอียดข้อมูลโรงเรือน โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งโรงเรือน ทั้งเขต(Zone)และเขตย่อย(Block) ถนน หมู่บ้าน(ชุมชน) ตำบล และทำเลโรงเรือน สามารถบันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือน(บันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์ทุกคนตามความเป็นจริง) และสามารถบันทึกประเภท และการใช้ประโยชน์โรงเรือน รวมถึงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ภายในโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ทั่วไป การเช่าใช้ประโยชน์ภายในโรงเรือนทั้งเช่าต่อเดือนและเช่าต่อวัน(สามารถบันทึกรายละเอียดทีละพื้นที่หรือห้อง)
  • ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเงินเพิ่มอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้โปรแกรมคำนวณภาษีของทรัพย์สินทั้งหมดใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
  • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปีโดยสามารถบันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น กรณีการก่อสร้างโรงเรือน(อาคาร)ใหม่(ได้เลขหมายประจำบ้าน), กรณีการดัดแปลงโรงเรือน(อาคาร), กรณีการรื้อถอนโรงเรือน(อาคาร),กรณีการเคลื่อนย้ายโรงเรือน(อาคาร) หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง(ที่อยู่), กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครอง, กรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์โรงเรือน,กรณีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าใช้ประโยชน์โรงเรือนและที่ดิน และจะต้องทำในระบบสำรองข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บภาษีปีถัดไป

ส่วนบริหารจัดการข้อมูลภาษีป้าย

  • บันทึกรายละเอียดข้อมูลป้าย โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งป้าย ทั้งเขต(Zone)เขตย่อย(Block) ถนน หมู่บ้าน(ชุมชน) ตำบล และที่ดินที่ป้ายตั้งอยู่ สามารถบันทึกผู้มีกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองป้าย(บันทึกทุกคนตามความเป็นจริง) และสามารถบันทึกประเภท(ป้ายทั่วไป, ป้ายโฆษณาขนาดใหม่ เป็นต้น) ประเภทข้อความ และลักษณะการใช้ประโยชน์ ขนาด และรายละเอียดข้อความในแต่ละด้าน
  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีป้าย  โดยสามารถเปลี่ยนแปลง   เงื่อนไขการคำนวณภาษีและอัตราเงินเพิ่มได้ พร้อมทั้งมีคำสั่งให้โปรแกรมคำนวณภาษีของทรัพย์สินทั้งหมดใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
  • สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปีโดยสามารถบันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น กรณีติดตั้งป้ายใหม่(บันทึกที่ข้อมูลป้ายใหม่), กรณีรื้อถอนป้ายหรือป้ายถูกทำลาย, กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดป้าย, กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองและจะต้องทำในระบบสำรองข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลจัดเก็บภาษีปีถัดไป

สามารถพิมพ์แบบสำรวจ ผ.ท.1, ผ.ท.2, ผ.ท.3, ผ.ท.4 ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์บัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.6)ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์บัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการเสียภาษี(ผ.ท.17)ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์รายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้าย(ผ.ท.12)ได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์แบบรายงานสรุปข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์บัญชีแสดงรายการปรับปรุงข้อมูลระหว่างปี(ผ.ท.13) ได้อัตโนมัติโดยจัดทำจากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินระหว่างปี
สามารถพิมพ์รายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระหว่างปีจำแนกตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่บันทึก
สามารถพิมพ์รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินได้อัตโนมัติ
สามารถพิมพ์รายการการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำงวด(แบบ 2)ได้อัตโนมัติ
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสู่ระบบบริหารการจัดเก็บภาษีได้โดยอัตโนมัติ
ระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s