ประโยชน์ที่ได้จากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนที่ภาษี

  • ทำให้ทราบขอบเขตการปกครองของหน่วยงานในระดับแปลงที่ดิน
  • ทำให้ทราบทรัพย์สินที่อยู่ภายในขอบเขตปกครองของหน่วยงาน
  • ทำให้ทราบตำแหน่งที่ ตั้งของทรัพย์สินที่สนใจ(ทำเลภาษี-การประเมินภาษีที่ถูกต้อง)
  • ทำให้ทราบทรัพย์สินที่ยังมิได้ชำระภาษี

แผนที่ภาษี เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มรายการทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษี(เพิ่มราย ใหม่ และเพิ่มยอดภาษี)

ทะเบียนทรัพย์สิน

  • ทำให้ทราบรายละเอียดของทรัพย์สินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของผู้มีกรรมสิทธิ์แต่ละราย
  • ทำให้ท้องถิ่นสามารถบริการรับชำระภาษีได้อย่างรวดเร็ว

ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริการรับชำระภาษี

ไม่มีแผนที่ภาษีสามารถรับชำระภาษีได้ แต่ไม่มีทะเบียนทรัพย์สินจะไม่สามารถรับชำระภาษีได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s