แนวทางการดำเนินการ_ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย มท. 0310.3/ว 15289 เรื่อง การนำแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) หรือทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.6) เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 (ดาวน์โหลด)

  • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0705(9)/7078 ลงวันที่ 20 เมษายน 2526 เรื่อง หารือการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตอบข้อหารือของจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิทำกินชั่วคราว สทก.1 และ สทก.2 ว่าครองครองที่ดินอยู่อาศัยทำกินในฐานะผู้รับอนุญาต มิใช่เจ้าของที่ดิน จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0409/ว 315 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง การสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ แจ้งเวียนทุกจังหวัด สั่งอำเภอ กิ่งอำเภอ ตรวจสอบแบบแสดงรายการที่ดิน ภบท.5 โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือที่ดินครอบครองมือเปล่าที่ได้รับแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ไว้แล้ว ว่าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่ดินสงวนหวงห้าม หากเป็นที่ดินดังกล่าวก็ให้ยกเลิก ภ.บ.ท.5 และงดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินนั้น (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 403 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งเวียนทุกจังหวัด ว่ากรมการปกครองได้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ มีความเห็นร่วมกันว่า ราษฎรที่เข้าไปประกอบอาชีพหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.3/ว 15289 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การนำแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) หรือทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.6) เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน แจ้งเวียนทุกจังหวัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ดาวน์โหลด)

2 thoughts on “แนวทางการดำเนินการ_ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s