หนังสือกรมที่ดิน เรื่องการขอคัดลอกข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน ฉบับล่าสุด

มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๖๐๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร (ดาวน์โหลด)

0515.5.24606

ทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.4)

เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.4)กัน

ทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.4) คือ สารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดในพื้นที่ปกครองของหน่วยงาน ซึ่งทรัพย์สิน คือ ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น และป้ายตามนิยามในพระราชบัญญัติภาษีฯ ซึ่งในที่นี้ถ้าพิจารณาให้ถูกต้องในกรณีของข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น ให้รวมทั้งที่เสียภาษีและไม่เสียภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีบำรุงท้องที่(ข้อมูลแปลงที่ดิน) ถ้าพิจารณามาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ความว่า ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเปนรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

register2499_total-1

ปัจจุบันงานทะเบียนพาณิชย์คงเป็นเรื่องปกติของทุกหน่วยงานแล้ว แต่สิ่งที่ต้องทราบอีกอย่างคือ กรณีที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ขึ้นนั้น แสดงว่าในพื้นที่มีสถานประกอบการเกิดขึ้นนั้นหมายถึงภาษีที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายนั้นเอง โดยที่ภาษีป้ายนั้นจะถูกบังคับในมาตรา 15 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ลองศึกษากันดีๆ ครับ

ระบบสืบค้นแผนที่ระวางที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000

ในการขอคัดลอกระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดินนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการคัดลอก ถ้าหน่วยงานสามารถแจ้งรายชื่อระวางที่ดินที่ต้องการคัดลอกได้ จะเป็นประโยฃน์มาก ซึ่งในที่นี้เราจะขอแนะนำเว็ปเพจสำหรับสืบค้นรายชื่อระวางได้ เพียงแค่เลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ต้องการเท่านั้น

http://www.ajarnveerapong.com/rawang_gis/rawanggis.php
01

โดยที่เราสามารถบันทึกรายชื่อตารางที่ได้จากการสืบค้นได้เพียงกดปุ่ม “ส่งออกข้อมูลแบบตาราง(.xls)”
ปล.ในการสืบค้นข้อมูลนั้นรายฃื่อระวางที่ได้อาจจะมีบ้างระวางที่อยู่นอกเขตปกครองของหน่วยงาน เราก็เพียงลบชื่อระวางที่ไม่ต้องการออกจากตาราง ก็อาจจะมีคำถามว่าจะตรวจสอบชื่อระวางได้อย่างไร ก็เพียงแค่คลิกระวางที่ไม่ต้องการบนแผนที่เท่านั้น ระบบจะเสนอแค่ระวางให้ดังภาพข้างล่าง

02

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีรังนกอีแอ่น

Image

หนังสือที่ มท 0808.2/2684 หารือการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีโรงเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกอีแอ่น ลงวันที่ 2 มีนาคม 2547 (download)

แนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีที่ไม่มีค่าเช่า

กรณีไม่มีค่าเช่าหรือหาค่าเช่าไม่ได้ เช่น เจ้าของประกอบกิจการเอง หรือค่าเช่าที่แจ้งมิใช่ค่าเช่าจริง

ในความหมายของ “ค่ารายปี” ตามมาตรา 8 แห่งพรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินค่ารายปี ประสบกับปัญหามาตรฐานความถูกต้องในการจัดเก็บภาษี

เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เดิมกรมการปกครอง) ได้มีหนังสือสั่งการกำหนดให้นำ “อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร” มาใช้ในกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ หรือ นำมาเป็นฐานในการประเด็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกต้องเป็นธรรม ตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 2393 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 แต่อย่างไรก็ตาม ตามบันทึกความเห็นของกฤษฎีกาเลขเสร็จที่ 359/2536 มีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดเป็นการภายใน (แนวทางปฏิบัติภายใน) ยังไม่ถือเป็นการทั่วไป ซึ่งการกำหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรนี้มีหลักการโดยสรุปก็คือ การแบ่งย่านที่ดินออกเป็นย่าน ๆ ตามสภาพการใช้ประโยชน์ธุรกิจ หากย่านใดมีการใช้ประโยชน์ธุรกิจมากก็คิดคำนวณอัตราภาษี “ค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร” ที่สูงกว่าอีกย่านหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีการพิจารณาปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาไม่มีค่าเช่าหรือหาค่าเช่าไม่ได้ เช่น เจ้าของดำเนินการเอง

จึงมองได้ว่า นอกจากภาษีโรงเรือนและที่ดินมีฐานภาษีที่ไม่มีความแน่นอนแล้ว การใช้ฐานค่าเช่ารายปีดังกล่าว ยังขัดกับหลักการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินเพราะเป็นการจัดเก็บภาษีเฉพาะทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น

ปัญหาการประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเมืองพัทยา พบว่า มีทั้งใช้รูปแบบที่เป็นทำเล ซึ่งเดิมและปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่ จะมีแต่เกณฑ์ ประเมินเฉพาะอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเลที่กำหนดมาตรฐานไว้แล้ว ส่วนบริเวณที่ไม่มีการกำหนดไว้ ก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การตัดสินใจเก็บภาษี มีข้อคิดพิจารณาได้ทั้ง 2 รูปแบบ ว่าจะจัดเก็บในลักษณะใดเป็นทำเลหรือตารางเมตร