คลังเก็บผู้เขียน: techforlocal

เกี่ยวกับ techforlocal

System Engineer System Analysis Programmer

ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว2164 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 : ดาวน์โหลด(pdf)

แนวทางการดำเนินการ_ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย มท. 0310.3/ว 15289 เรื่อง การนำแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) หรือทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.6) เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 (ดาวน์โหลด)

  • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0705(9)/7078 ลงวันที่ 20 เมษายน 2526 เรื่อง หารือการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตอบข้อหารือของจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิทำกินชั่วคราว สทก.1 และ สทก.2 ว่าครองครองที่ดินอยู่อาศัยทำกินในฐานะผู้รับอนุญาต มิใช่เจ้าของที่ดิน จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0409/ว 315 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง การสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ แจ้งเวียนทุกจังหวัด สั่งอำเภอ กิ่งอำเภอ ตรวจสอบแบบแสดงรายการที่ดิน ภบท.5 โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือที่ดินครอบครองมือเปล่าที่ได้รับแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ไว้แล้ว ว่าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่ดินสงวนหวงห้าม หากเป็นที่ดินดังกล่าวก็ให้ยกเลิก ภ.บ.ท.5 และงดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินนั้น (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 403 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งเวียนทุกจังหวัด ว่ากรมการปกครองได้ร่วมประชุมกับกรมป่าไม้ มีความเห็นร่วมกันว่า ราษฎรที่เข้าไปประกอบอาชีพหรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ดาวน์โหลด)
  • หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.3/ว 15289 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การนำแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) หรือทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.6) เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน แจ้งเวียนทุกจังหวัดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ดาวน์โหลด)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน_เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มท.0808.2/ ว 8561 เรื่อง หารือจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีจุดรับส่งโทรศัพท์มือถือ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546

ดาวน์โหลด(pdf)

 

 

SpaTax System

SpaTax System คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และการจัดเก็บภาษี…

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.